Lok Sewa Aayog Results

Results of Lok Sewa Aayog

Public Service Commission Nepal Jobs Exam Results

Below are Lok Sewa Ayog Exam Results. The written exam results taken by Public Service Commission Nepal.

Updated: 09/09/2013

Result of Lok Sewa Aayog

Sponsored Links

===

Published on २०७०/५/२४ 09/09/2013.  (click below links to download PDF)

Advertisement Number 2640-069-2070 Health Service, General Nursing Group, Hospital Nursing Officer Ninth Level Open Competition Job Vacancy Lok Sewa Aayog Written Exam Result | विज्ञापन नं.२६४०-०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समुह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पद नवौ तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/२४ 09/09/2013. सु.प.क्षे.नि.दिपायलको वि.नं.२००२-२००६/०६९-७०(एकिकृत), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह (अप्राविधिक) पद

Published on २०७०/५/२३ 08/09/2013. विज्ञापन नं.२६३९/०६९–७०खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समुह,जनरल प्याथोलोजी उपसमूह कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पद नवौ तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/०५/२३ 08/09/2013. आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २६३८अनुसार स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट/प्रमुख मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/०५/१९ 04/09/2013.आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.२६३४ खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, साईक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट साईक्याट्रिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/२१ 06/09/2013.विज्ञापन नं.२६३६/०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समुह, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजीष्ट पद नवौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/२० 05/09/2013. विज्ञापन नं.२६३५-०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समुह, कन्सल्टेन्ट इ.एन.टी. सर्जन पद नवौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/१९ 04/09/2013. विज्ञापन नं.२६३३-०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी�लेप्रोलोजी समुह, भेनेरल डिजिजेज उपसमूह कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिष्ट पद नवौं तह खुला पदको

२०७०/५/११ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १९१–१९६/०६९–७० (खुला र समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको सिफ्ट निर्धारण तथा अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सूचना

Published on २०७०/०५/१८ 03/09/2013. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ७०४,७०७/०६९-०७० (खुला र मधेशी), अनुसार नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर अपरेटर पदको पुनर्योगको नतिजा

Published on २०७०/०५/१८ 03/09/2013. विज्ञापन नं. २६३२/०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समुह,रेडियो डाइग्नोसिस् उपसमूह कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट पद नवौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/०५/१७ 02/09/2013. म.क्षे.नि. कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ७०४—७१०/०६९—७० (खुला तथा समावेशी) अनुसार नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सूचना ।

Published on २०७०/०५/१७ 02/09/2013. प.क्षे.नि. पोखराको वि. नं. ११७७ — ११८२/०६९—७० (खुला तथा समावेशी) अनुसार विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको सिफ्ट निर्धारण तथा अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सूचना ।

Published on २०७०/०५/१७ 02/09/2013. विज्ञापन नं. २६३१/०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह,अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह अर्थोपेडिक सर्जन पद नवौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/१६ 01/09/2013. विज्ञापन नं. २६३०/०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह,जनरल मेडिसिन उपसमूह कन्सल्टेन्ट फिजिसियन पद नवौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/१४ 30/08/2013. विज्ञापन नं. २६२९/०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समुह,जनरल आयुर्वेद उपसमूह प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ पद एघारौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/१३ 29/08/2013. विज्ञापन नं. २६२८-०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समुह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पद एघारौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/११ 27/08/2013. आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २६२७�०६९–७० खुला अनुसार स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समुह,निर्देशक,क्षेत्रीय निर्देशक पद एघारौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/५/१० 26/08/2013. आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २६२६–०६९–७० अनुसार स्वास्थ्य सेवा, अब्स.एण्ड गाइनो.समुह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोलोजिष्ट पद एघारौं तह खुला पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on २०७०/०४/०३ 17/06/2013. आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको विज्ञापन नं.७१९-७२२ (खुला, महिला, आ.ज र मधेशी) अनुसार शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on 7/12/2069 (7 Chaitra 2069 – 20 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. २४३५/०६९-७०, आ.प्र. कृषी सेवा, बालि विकास समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 2435/ 069-070 Internal, Agriculture, gazetted second class assistant secretary or equivalent Lok Sewa Ayog]

Published on 6/12/2069 (6 Chaitra 2069 – 19 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. २४३४/०६९-७०, आ.प्र. कृषी सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 2434/ 069-070 Internal, Agriculture, gazetted second class or equivalent]

Published on 2/12/2069 (2 Chaitra 2069 – 15 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३०११/०६९-७० (आ.प्र.) प्रशासन. सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 3011/069-2070 (Internal) Administration Service, gazetted second class, assistant secretary or equivalent Lok Sewa Aayog]

Published on 30/11/2069 (30 Falgun 2069 – 13 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. २४२९ र २४३०/०६९-७० (आ.प्र. र खुला) नेपाल इन्जि. सेवा, केमेष्ठी समुह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह [Advertisement 2429 and 2430/ 069-70 (Internal and Open Competition) Nepal Engineering Service, Chemistry Group, gazetted second class, assistant secretary or equivalent Lok Sewa Aayog]

Published on 28/11/2069 (28 Falgun 2069 – 11 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३०१०/०६९-७० (आ.ज.) परराष्ट. सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह [Advertisement No 3010 /069-70 (आ.ज.) Foreign Affairs, gazetted second class, assistant secretary or equivalent Lok Sewa Aayog]

विज्ञापन नं.२४२८ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी समावेशी (आ.ज.), उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on 24/11/2069 (24 Falgun 2069 – 7 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं.२४२७ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सि.ए.अ.ई. समूह, सि.ए.अ. उपसमूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी खुला उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on 22/11/2069 (22 Falgun 2069 – 5 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं.२४२३ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिकल समूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी आ.प्र. उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा#

विज्ञापन नं.२४२४ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी महिला, उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

विज्ञापन नं.२४२५-२६ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी आ.प्र. र महिला, उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on 21/11/2069 (21 Falgun 2069 – 4 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं.२४२० नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी खुला, उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

विज्ञापन नं.२४२१ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी आ.प्र. उपसचिव वा सो सरह (प्रा.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Published on 20/11/2069 (20 Falgun 2069 – 3 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. २४१८ र २४१९/०६९-७० (आ.प्र. र खुला) नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समुह, इरिगेशन उपसमुह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह

Published on 18/11/2069 (18 Falgun 2069 – 1 March 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३००९/०६९-७० (आ.प्र.) परराष्ट सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह

विज्ञापन नं. २४१७/०६९-७० (आ.प्र.) नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह

Published on 16/11/2069 (16 Falgun 2069 – 27 February 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. २४१४/०६९-७० (आ. प्र.) नेपाल आर्थिक योजना सेवा, आर्थिक योजना तथा तथ्याँक समुह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह

विज्ञापन नं. ३००८/०६९-७० (आ.प्र.) व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह

Published on 15/11/2069 (15 Falgun 2069 – 26 February 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३००७/०६९–७० (महिला) लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 3007/ 069-070 (Female) Account Service, gazetted First class, assosiate secretary or equivalent Lok Sewa Aayog]

Published on 14/11/2069 (14 Falgun 2069 – 25 February 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३००४, ३००५ र ३००६/०६९–७० (खुला, महिला र अपा.) प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 3004, 3005 and 3006/ 069-070 (Open, Female and Disabled) Administration Service, gazetted First class, associate secretary or equivalent Lok Sewa Ayog]

Published on 6/11/2069 (6 Falgun 2069 – 17 February 2013)  (click below links to download PDF)

विज्ञापन नं. ३००३/०६९–७० (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह [Advertisement Number 3003/ 069-070 Administration Service, gazetted First class, associate secretary or equivalent Lok Sewa Ayog]

www.psc.gov.np Exam Results

Please mention JAGIRE.com while applying for this vacancy.

Incoming search terms for this article:

This page is viewed 42,620 times.

SEARCH FOR JOBS HERE

Custom Search
Jagire dot Com

View Posts by Date

October 2020
MTWTFSS
« Apr  
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Archives

Jagire dot Com
Copyright © 2011-2012 Job Vacancies Nepal (jagire.com) - Nepal's Ultimate Job Vacancies Listing - T & C - Privacy Policy

Jobs Vacancy Nepal. The information provided in this site is obtained from many sources. jagire.com will not be responsible for the accuracy, suitability, and appropriateness of the informations. Logo, name, maps, contents and all other graphics and materials are trademark of respective owners.

Jobs in Nepal | Jagir | Nepal Jobs | Vacancies Nepal | INGO job Nepal | Bank Job Nepal | Jaagir | Nepal Vacancy | Nepal Scholarships 39 queries in 0.913 seconds.
times.